วิธี การปันส่วนต้นทุนร่วม สามารถทำได้


วิธีการปันส่วนต้นทุนร่วมมี 4 วิธี ได้แก่

 

1. วิธีถัวเฉลี่ย จะเป็นการแบ่งโดยถัวเฉลี่ยต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามจำนวนที่ผลิตได้ โดยถือหลักว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านกระบวนการผลิตเดียวกันก็ควรที่จะได้รับต้นทุนการผลิตเท่ากัน  

 

2. วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เวลาที่ใช้ผลิตต่างกัน ดังนั้น จึงต้องดูความแตกต่าง แล้วนำมาพิจารณาในรูปของน้ำหนักให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก่อน แล้วจึงแบ่งต้นทุนร่วมให้ตามสัดส่วนของน้ำหนักที่คำนวณได้ วิธีนี้นิยมใช้กับอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือผลไม้กระป๋อง น้ำมัน เคมีภัณฑ์ เป็นต้น  

 

3. วิธีราคาตลาด หรือ มูลค่าขายสัมพัทธ์ ในการผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อหวังกำไร ราคาขายหรือราคาตลาดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะครอบคลุมส่วนที่เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งกำไรที่กิจการต้องการ หรือสามารถกล่าวได้อีกอย่างคือ ราคาขายมีส่วนสันพันธ์กับต้นทุน ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายต่อหน่วยสูงก็จะมีต้นทุนสูงตามไปด้วย และผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำก็จะมีต้นทุนต่ำไปตามสัดส่วน

 

4. วิธีอัตรากำไรคงที่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่จะให้กำไรแก่กิจการในอัตราที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดอัตรากำไรที่ต้องการไว้ล่วงหน้า แล้วนำอัตรากำไรนี้ไปคำนวณจำนวนกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละประเภท และนำไปคำนวณหาต้นทุนรวมและต้นทุนก่อนจุดแยกตัว ซึ่งเป็นต้นทุนร่วมที่แบ่งให้สินค้าแต่ละชนิด แล้วพบกันใหม่บทความหน้าวิธี การปันส่วนต้นทุนร่วม สามารถทำได้

วันที่: 15 ก.ค. 2553


Tags: ต้นทุนรวม บัญชีภาษีอากร ปันส่วนต้นทุนรวม วิธีปันส่วนต้นทุนรวม การปันส่วนต้นทุนการผลิต การ ปันส่วน ต้นทุน ร่วม เมื่อ มี การ ผลิต ต่อ ตัวอย่างต้นทุนร่วม ตัวอย่าง การ คำนวณ ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ มูลค่าขาย คือ โจทย์การปันส่วนต้นทุนร่วม การปันส่วนต้นทุน หมายถึง วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่าย เกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนร่วมมีอะไรบ้าง วิธีการปันส่วนต้นทุน traditional costing การปันส่วนต้นทุนและการปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ การปันส่วนเป็นขั้น การคํานวณต้นทุนการผลิต มีกี่วิธี