จดทะเบียนบริษัท

บทความ

การหักค่าลดหย่อน

เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2,007 ผู้ชม

การหักค่าลดหย่อน

เมื่อบุคคลธรรมดามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ที่จะต้องเสียภาษีจะต้องนำไป คำนวณภาษีเงินบุคคลธรรมดา โดยนำไปหักค่าใช้จ่ายตามามาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 ตามประมวลรัษฎากรให้หกัค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดา ได้ดังนี้

 • ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันหรือไม่)

 • สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้

 • บุตรชอบด้วยกฏหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฏหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้

  1. ที่เกิดก่อนหรือใน พ..2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมก่อน พ.. 2522 คนละ 15,000 บาท

  2. ที่เกิดหลัง พ.. 2522 หรือได้รับเป็นบุตรในหรือหลัง พ.. 2522 คนละ 15,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

 • เบี้ยประกันภัยที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษีสำหรับการประกันนชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 • เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์หรือนายจ้างสำหรับการกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 • เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามจำนวนที่จ่ายจริง

 • ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักค่าลดหย่อนรวมกันได้ 60,000 บาท

 • ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย การหักค่าลดหย่อนให้หักได้เฉพาะสามี หรือภริยาและบุตรที่อยู่ในประเทศไทย

 • ในกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายในระหว่างปี ให้หักค่าลดหย่อนได้เสมือนยังมีชีวิตอยู่

 • ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกให้หักค่าลดหย่อนได้ 30,000 บาท

 • ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้หักค่าลดหย่อนได้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท

 • เมื่อได้หักค่าลดหย่อนแล้ว เหลือเท่าใดให้หักค่าลดหย่อนได้อีกสำหรับเงินบริจาคเท่ากับเงินบริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือนั้น 

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน