การหักค่าลดหย่อน


การหักค่าลดหย่อน

เมื่อบุคคลธรรมดามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ที่จะต้องเสียภาษีจะต้องนำไป คำนวณภาษีเงินบุคคลธรรมดา โดยนำไปหักค่าใช้จ่ายตามามาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 ตามประมวลรัษฎากรให้หกัค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดา ได้ดังนี้

 • ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันหรือไม่)

 • สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้

 • บุตรชอบด้วยกฏหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฏหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้

  1. ที่เกิดก่อนหรือใน พ..2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมก่อน พ.. 2522 คนละ 15,000 บาท

  2. ที่เกิดหลัง พ.. 2522 หรือได้รับเป็นบุตรในหรือหลัง พ.. 2522 คนละ 15,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

 • เบี้ยประกันภัยที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษีสำหรับการประกันนชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 • เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์หรือนายจ้างสำหรับการกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 • เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามจำนวนที่จ่ายจริง

 • ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักค่าลดหย่อนรวมกันได้ 60,000 บาท

 • ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย การหักค่าลดหย่อนให้หักได้เฉพาะสามี หรือภริยาและบุตรที่อยู่ในประเทศไทย

 • ในกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายในระหว่างปี ให้หักค่าลดหย่อนได้เสมือนยังมีชีวิตอยู่

 • ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกให้หักค่าลดหย่อนได้ 30,000 บาท

 • ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้หักค่าลดหย่อนได้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท

 • เมื่อได้หักค่าลดหย่อนแล้ว เหลือเท่าใดให้หักค่าลดหย่อนได้อีกสำหรับเงินบริจาคเท่ากับเงินบริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือนั้น การหักค่าลดหย่อน

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: ลดหย่อนภาษี บุตร ค่าลดหย่อนภาษี 2560 การหักค่าใช้จ่าย ลดหย่อนภาษี 2560 มีอะไรบ้าง ลดหย่อนภาษี 2561 ลดหย่อนภาษีคืออะไร รายการลดหย่อนภาษี 2560 ลดหย่อนภาษี 2560 ท่องเที่ยว