การออกแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ้มหนี้ ใบลดหนี้


การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้"

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้จัดทำใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้แล้ว ต่อมาหากได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น โดยดำเนินการดังนี้

 1. ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และให้บันทึกรายการดังนี้ลงในภาพถ่ายหรือด้านหลังของภาพถ่ายดังกล่าว

  • ใบแทนออกให้ครั้งที่

  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน

  • คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน

  • ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน

 2. ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งออกใบแทนตาม 1. บันทึกรายการตาม (1) - (4) ไว้ด้านหลังสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ด้วย

 3. ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน   • วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน
 • ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี ของแถม
 • ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร
 • ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท
 • ใบกำกับภาษีเงินโอน
 • การเก็บรักษาใบกำกับภาษี เอกสารหลักฐานอื่น รายงานภาษีซื้อ
 • การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษีมีการแก้ไขขีดฆ่า
 • การแก้ไขใบกำกับภาษี
 • ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

 • การออกแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ้มหนี้ ใบลดหนี้

  วันที่: 28 พ.ค. 2555


  Tags: ใบเพิ่มหนี้ การยกเลิกใบกํากับภาษี ใบกํากับภาษีที่ถูกต้อง 2559 ใบลดหนี้ ใช้ได้กี่เดือน ตัวอย่างใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 ข้อหารือ ใบลดหนี้ ใบลดหนี้ คือ ตัวอย่างใบเพิ่มหนี้ debit note