การฝากขายสินค้ามีประโยชน์อย่างไร?


                       การฝากขาย หมายถึง การที่เจ้าของสินค้า ซึ่งเรียกว่า ผู้ฝากขาย นำสินค้าของตนเองไปฝากขายให้กับอีกคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับฝาก เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายสินค้าให้ สินค้าที่นำไปฝากขายนั้นยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าที่ส่งไปฝากขายให้แก่ผู้รับฝาก ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า ยังเป็นของผู้ฝากขายอยู่ ซึ่งต่างจากการขายสินค้าโดยปกติ สำหรับประโยชน์ของการฝากขาย สามารถแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ ประโยชน์ของผู้ฝากขาย เป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการขายเชื่อและการเรียกเก็บเงินไม่ได้  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการขายเชื่อกับการฝากขาย  การขายเชื่อมีความเสี่ยงในการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้  ส่วนการฝากขายกรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของผู้ฝากขาย  ผู้รับฝากขายทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายเท่านั้น  ไม่ใช่ลูกหนี้ เป็นการขยายตลาดสินค้าให้กว้างขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนตั้งสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ผู้ฝากขายได้ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ที่อาจจะมีความชำนาญในการขายสินค้าประเภทนั้นๆ โดยเฉพาะ และดีกว่าผู้ฝากขายเอง เป็นการขยายตลาดสินค้า ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกวิธีหนึ่งสำหรับสินค้าชนิดใหม่  และสินค้าที่มีราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว หรือสินค้าที่มีต้นทุนสูง ประโยชน์ของผู้รับฝากขาย เป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า  อันเนื่องมาจากผู้รับฝากขายทำหน้าที่เป็นแค่เพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นๆ เอง เป็นการลดความเสี่ยงของเงินลงทุนที่ลงทุนไปสำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้  อันเนื่องมาจากผู้รับฝากขายไม่ต้องลงทุนในการซื้อสินค้ามาขาย เป็นการลดความเสี่ยง  อันเนื่องมาจากการเก็บสินค้าไว้นาน ซึ่งเป็นการทำให้เงินทุนจม หรืออาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพได้ แล้วพบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

การฝากขายสินค้ามีประโยชน์อย่างไร?

วันที่: 13 ก.ย. 2553


Tags: บัญชีภาษีอากร ประโยชน์ของการฝากขาย . การฝากขายสินค้า ประโยชน์ของผู้ฝากขาย