ค่าใช้จ่ายของการนำหุ้นทุนออกขาย


              จากครั้งที่แล้วเราก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการออกหุ้นในกรณีต่างๆ ให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันไปแล้ว วันนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นออกขาย ซึ่งในการนำหุ้นทุนออกขายนั้น โดยปกติแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น ดังนี้ ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ เช่น  ค่าทนายความ  และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นต้น ค่านายหน้าของผู้ขายหุ้น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และจัดส่งใบหุ้น  ตลอดจนเอกสารทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาชี้ชวนกรซื้อหุ้น ค่าใช้จ่ายในการตระเตรียมงานและการดำเนินงาน สำหรับในทางปฏิบัติ  จะมีวิธีการบัญชี 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1  ให้นำค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขาย  ไปลดจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นทุน  โดยการนำไปลดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือไปเพิ่มส่วนลดมูลค่าหุ้น สำหรับวิธีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขายเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ  ดังนั้น  จึงไม่ควรที่จะนำไปหักจากรายได้ซึ่งเกิดจากการดำเนินงาน

วิธีที่ 2 ให้ถือค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์อื่น และให้ทำการทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงวดเวลาตามที่กิจการพิจารณาเห็นสมควร  การทำบัญชีตามวิธีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นทุนออกขาย  เป็นค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการในระยะยาวหรือตลอดอายุของการลงทุนนั้น และไม่ควรจะนำค่าใช้จ่ายนี้ไปหักลดจำนวนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ


ค่าใช้จ่ายของการนำหุ้นทุนออกขาย

วันที่: 30 ก.ย. 2553


Tags: ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายการลงทุน บัญชีภาษีอากร หุ้น