การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ


การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบบัญชี


          กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในวันสุดท้ายรอบบัญชีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องคำนวณค่าของเงินตราหรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ และให้คำนวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์ขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้


- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป้นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อหรืออัตราขาย)

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ในการคำนวณเป็นเงินตราต่างประเทศในแต่ละวัน การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสําหรับการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กระดาษทําการ แปลงค่างบการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การปรับปรุ ตัวอย่างการแปลงค่างบการเงิน กระดาษทําการ แปลงค่างบการเงิน การบันทึกบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน คือ การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่