กำไรขาดทุนสะสม คือ ?


1.จัดสรรแล้ว

- สำรองตามกฏหมาย หมายถึง สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปีตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
- อื่นๆ หมายถึง จำนวนที่จัดสรรจากกำไรสะสม เพื่อการใดๆตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษรระดับเงินปินผล เพื่อขยายกิจการหรือตามเงื่อนไขของภาระผูกฟัน

2.ยังไม่ได้จัดสรร หมายถึง กำไรสะสมและกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือจากการจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเป็น “ขาดทุนสะสม”กำไรขาดทุนสะสม คือ ?

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: ขาดทุนสะสม คือ กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร หมวด กํา ไร ขาดทุน สะสม ภาษา อังกฤษ รายการที่มีผลทำให้กำไรสะสมเปลี่ยนแปลง กําไร ขาดทุน สะสม หมายถึง กําไรสะสม งบดุล กําไรสะสม อยู่ในหมวด กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสร