กำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน


          เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มีการซื้อทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ ในแต่ละที่ต้องมีการปกันส่วนมูลค่าของทรัพย์สินออกมาเป็นค่าใช้จ่ายในรูปของค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

          หลังจากใช้ทรัพย์สินไปได้ระยะหนึ่งแล้ว กิจการอาจเลิกใช้ทรัพย์สินโดยการจำหน่ายออกไป ดังนั้นเมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินเกิดขึ้น กิจการจะต้องคำนวณหาราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันจำหน่าย เพื่อนำราคามาเปรียบเทียบกับราคาขายทรัพย์สิน หากราคาขายทรัพยฺสิน สูงกว่า ราคาตามบัญชี

           ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็น กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ต้องนำไปเป็นรายได้อื่นในการคำนวณกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน หากราคาขายทรัพยฺสินต่ำกว่าราคาตามบัญชี ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็น ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ต้องนำไปถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนกำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษี การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี ขั้นตอนการขายทรัพย์สินบริษัท กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ อยู่ในหมวด การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ บันทึกบัญชี วิธีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ การ บันทึก กำไร จาก การ ขาย สินทรัพย์