กำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน


          เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มีการซื้อทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ ในแต่ละปีต้องมีการปันส่วนมูลค่าของทรัพย์สิน ออกมาเป็นค่าใช้จ่าย ในรูปของค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน           

 

          หลังจากใช้ทรัพย์สินไปได้ระยะหนึ่งแล้ว กิจการอาจเลิกใช้ทรัพย์สินโดยการจำหน่ายออกไป ดังนั้น เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินเกิดขึ้น กิจการจะต้องคำนวณหาราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันจำหน่าย เพื่อนำราคามาเปรียบเทียบกับราคาขายทรัพย์สิน หากราคาขายทรัพยฺสิน สูงกว่า ราคาตามบัญชี

 

ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็น กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ต้องนำไปเป็นรายได้อื่นในการคำนวณกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน หากราคาขายทรัพยฺสินต่ำกว่าราคาตามบัญชี ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็น ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ต้องนำไปถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน • ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่
 • แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
 • ตัดบัญชีทรัพย์สิน คือ (Account amortization)
 • ขายทรัพย์สินมรดก ภาษีมรดก
 • จะทำลายทรัพย์สินเช่นเครื่องจักร ไม่ใช่สินค้า ต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
 • สัญญาเช่าทรัพย์สิน
 • การให้เช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการอื่น
 • ขายทรัพย์สินมรดก
 • การตีราคาทรัพย์สิน
 • กรณีทรัพย์สิน ของบริษัทชำรุด หรือ เสียหาย

 • กำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน

  วันที่: 28 พ.ค. 2555


  Tags: ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษี การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี ขั้นตอนการขายทรัพย์สินบริษัท กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ อยู่ในหมวด การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ บันทึกบัญชี วิธีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ การ บันทึก กำไร จาก การ ขาย สินทรัพย์