กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10,419 ผู้ชม

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มีการซื้อทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ ในแต่ละที่ต้องมีการปกันส่วนมูลค่าของทรัพย์สินออกมาเป็นค่าใช้จ่ายในรูปของค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน หลังจากใช้ทรัพย์สินไปได้ระยะหนึ่งแล้ว กิจการอาจเลิกใช้ทรัพย์สินโดยการจำหน่ายออกไป ดังนั้นเมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินเกิดขึ้น กิจการจะต้องคำนวณหาราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันจำหน่าย เพื่อนำราคามาเปรียบเทียบกับราคาขายทรัพย์สิน

  • หากราคาขายทรัพยฺสิน สูงกว่า ราคาตามบัญชี ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็น “กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน” ต้องนำไปเป็นรายได้อื่นในการคำนวณกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน

  • หากราคาขายทรัพยฺสินต่ำกว่าราคาตามบัญชี ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็น “ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน” ต้องนำไปถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน 

Tags: ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ บวกกลับ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อยู่หมวดไหน ขายสินทรัพย์ ต่ำกว่าราคาตลาด ขั