กำไร จาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา


         บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมหรือประกอบธุรกรรมขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ ในหรือต่างประเทศ มักจะประสบปัญหาในการบันทึกบัญชีและภาษีอากร หากธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากการบันทึกบัญชี และการเสียภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 และประมวลรัษฎากรกำหนดให้ธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้อง แปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชีและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ก่อนที่จะมีการบันทึกบัญชีและชำระภาษีอากรที่เป็นธุรกรรมเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าเป็นเงินไทยนั้น หลักการที่สำคัญในการบันทึกบัญชีมี ดังนี้


          เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องนำรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินไทยจึงจะนำไปบันทึกรายการค้าในแต่ละรายการ การนำรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มาแปลงค่าเป็นเงินไทยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท
อัตราแลกเปลี่ยนทันที เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะนั้น ซึ่งมีอัตราซื้อและอัตราขายเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการ


อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย เป็นอัตราที่ประมาณขึ้นใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่เกิดรายการหรืออาจจะเป็นอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันแล้วนำมาถัวเฉลี่ยเป็นอัตราซื้อ หรือขาย เช่น อัตราถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศออกมาเป็นรายวันโดยการเฉลี่ยจากการเปลี่ยนค่าเงินตราทั้งวัน
ในกรณีที่มีรายการค้าเกิดขึ้นซึ่งมีผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการค้า
การบันทึกรายการครั้งแรก การบันทึกรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องแปลงค่าเป้นเงินไทยซึ่งจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น ได้แก่


1. การซื้อหรือขายสินค้า หรือบริการ

2. การกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน

3. เป็นคู่สัญญาในสัญาที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

4. ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการก่อหนี้ หรือชำระหนี้สิน กำไร จาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: ปรับปรุงกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง การ ปรับปรุง กำไร ขาดทุน จาก อัตรา แลกเปลี่ยน กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ปรับปรุงกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ลงทุนอัตราแลกเปลี่ยน pantip กํา ไร ขาดทุน จาก อัตรา แลกเปลี่ยน ที่ ยัง ไม่ เกิด ขึ้น จริง วิธี เก็งกำไร ค่า เงิน ลงทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงิน