งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ


          สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี คำว่า “งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี” คือ การที่กิจการทำการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายในงวดเวลาที่กำหนด จากนั้นก็จะทำการสรุปออกมาว่าในแต่ละงวดเวลานั้น กิจการมีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร และเมื่อถึงวันสิ้นงวดนั้น กิจการมีฐานะการเงินอย่างไร เช่น ในงวด 1 เดือนที่ผ่านมา กิจการมีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าไร และในวันสิ้นงวด 1 เดือน กิจการมีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของคงเหลืออยู่เท่าไรนั่นเอง ซึ่งในการกำหนดงวดบัญชีนี้จะเริ่มต้นวันที่เท่าไรก็ได้และวันสุดท้ายก็คือวันสิ้นสุดงวดบัญชีตามที่กำหนดระยะเวลาเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ประเภทของธุรกิจ เราสามารถแบ่งประเภทของธุรกิจ ที่เป็นธุรกิจประเภทมุ่งแสวงหากำไรออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

1. ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่มีรายได้จากการให้บริการ ซึ่งบริการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น สวนสนุก หอพัก กิจการรถเช่า โรงภาพยนตร์ คลินิก โรงแรม รถประจำทาง เป็นต้น 

 

2. ธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือ ธุรกิจพาณิชยกรรม เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจโดยการซื้อสินค้าเข้ามา แล้วทำการขายสินค้านั้นออกไปในราคาที่สูงกว่าเดิม โดยไม่มีการแปรรูปหรือแปลงสภาพสินค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต บริษัทขายรถยนต์ เป็นต้น 

 

3. ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจผลิตสินค้า เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินการผลิตสินค้า สรุปง่ายๆ ก็คือมีการแปรรูปวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วขายออกไป เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานกระเบื้อง โรงงานทอผ้า เป็นต้นงวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ

วันที่: 16 ธ.ค. 2553


Tags: บัญชีภาษีอากร งวดบัญชี 0 หมายถึง รอบ ระยะ เวลา ดํา เนิน งาน ปกติ คือ งวดบัญชีของกิจการเกษตร เปลี่ยน รอบ บัญชี งบ การเงิน เปลี่ยน รอบ ปี บัญชี สรรพากร สมการบัญชี ระยะ เวลา ใน การ บันทึก บัญชี การ เปลี่ยนแปลง รอบ บัญชี