จดทะเบียนบริษัท


รายงานการประชุม ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อ: 23 พ.ค. 2557
4,382 ผู้ชม

Guest

เปิด ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับ ห้างหุ้นส่วน แต่ธนาคารขอรายงานการประชุม ของหุ้นส่วนผู้จัดการเลยเปิดบัญชีไม่ได้ ทำงัยดีครับ อยากได้ตัวอย่าง รายงานการประชุม ใช้เปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด :'(

pangpond

รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน ครั้งที่ 1/2555 ของ หจก.นามสมมุติ ประชุมเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 9.30 น. ณ บ้านเลขที่ ...................................... มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีเป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้ 1. พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคารประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ของบริษัทฯ กับธนาคาร เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนฯ ต่อไป ประธานเสนอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กับ ธนาคาร....... ได้ตามที่ประธานเสนอประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง ๆ แทนหจกฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ทำการแทนห้างหุ้นส่วนฯในครั้งนี้ มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท 2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)เรื่องอื่น ๆ ไม่มีการพิจารณา ประธานกล่าวปิดการประชุม(ลงชื่อ)...................................................ประธานที่ประชุม (นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี) รับรองถูกต้อง (ลงชื่อ)........................................................... (นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี)อาจใช้กรรมการคนอื่นที่มี หุ้นส่วนกรรมการ
เมื่อ - 23 พ.ค. 2557


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
กระทู้น้องใหม่
เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน