จดทะเบียนบริษัท


งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เมื่อ: 28 ต.ค. 2558
3,590 ผู้ชม

Admin

ข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่ตรวจพบในกรณีต่างๆ จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินจะตัดสินใจผิดพลาด เนื่องจากงบการเงินได้แสดงยอดที่ผิดจากความจริง ดังนั้น ข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบมีดังนี้


1. ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบรายการในงบดุล หมายถึง ข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บัญชีแสดงในหัวข้อสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้ฐานะการเงินของกิจการผิด ยอดรวมของสินทรัพย์ หนี้สินและทุน อาจสูงหรือต่ำจากความจริง หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อยอดรวมในงบดุลก็ได้ แต่เป็นผลให้รายการบัญชีในหมวดเดียวกันผิด เช่น รับชำระหนี้เป็นเงินสด แต่บันทึกเป็นเงินฝากธนาคารจะเป็นผลให้บัญชีเงินกับบัญชีฝากธนาคารผิดพลาดเท่านั้น การผิดพลาดที่กล่าวมานี้จะไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน สำหรับปีที่ผิด


2. ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุน หมายถึง ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่ายของกิจการ อันเกิดจากบันทึกบัญชีแยกประเภทผิดจากความจริง เช่น รายได้จากดอกเบี้ย บันทึกเป็นรายได้จากการขาย หรือบันทึกบัญชีค่าขนส่งเข้าเป็นบัญชีค่าขนส่งออก ดังนั้น ถ้าข้อผิดพลาดดังกล่าว ตรวจพบหลังจากปิดบัญชีไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกรายการแก้ไขปรับปรุง เพราะค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ผิดพลาดจะหักลบกันได้ ในบัญชีกำไรสะสม แต่ถ้าตรวจพบข้อผิดพลาด ของปีปัจจุบัน และตรวจพบระหว่างปี จำเป็นต้องบันทึกรายการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องทันที


3. ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อรายการทั้งในงบกำไรขาดทุน และงบดุล หมายถึง ข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายข้อผิดพลาดลักษณะนี้จะมีผลทำให้กำไรหรือขาดทุนสำหรับปี มียอดไม่ถูกต้อง และงบดุลจะมียอดผิดพลาดไปด้วย เช่น ซื้อเครื่องจักร แต่บันทึกเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักร จะเป็นผลให้ค่าซ่อมแซมมีมาก และค่าเสื่อมราคาไม่มียอดค่าใช้จ่ายผิดไปจากเป็นจริง และยอดบัญชีเครื่องจักรในงบดุลจะมียอดต่ำไป เป็นต้น


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
กระทู้น้องใหม่
เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน