จดทะเบียนบริษัท


การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2557
1,945 ผู้ชม

Guest

การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ นทึกบัยชีอย่างไรค่ะ wanwan018

pangpond

1. การรับรู้รายได้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะต้อง บันทึกรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทผู้ให้เช่าซื้อทำการยึด รถยนต์และจำหน่ายไป บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะต้องรับรู้รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำหน่ายรถยนต์ที่ ยึดคืนดังนี้ <br />(ก) กรณีรายได้จากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนรวมกับเงินค่างวดที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อได้รับ ชำระมีจำนวนมากกว่าจำนวนรายได้ที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อได้รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้ว ผลต่างดังกล่าวถือเป็น ประโยชน์จากการขาย บริษัทผู้ให้เช่าซื้อต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี การจำหน่ายรถยนต์ <br />(ข) กรณีรายได้จากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนรวมกับเงินค่างวดที่บริษัทผู้ให้ เช่าซื้อได้รับ ชำระมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนรายได้ที่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อได้รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้วผลต่างดังกล่าวถือเป็น ผลเสียหายอันเนื่องจากการประกอบกิจการ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำหน่ายรถยนต์ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่ง ประมวลรัษฎากร <br />2. กรณีบริษัทผู้ให้เช่าซื้อดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายซึ่งเป็นผลขาดทุนจาก การจำหน่ายรถยนต์ที่ยึดคืนและสามารถบังคับคดีจนได้รับชำระหนี้ค่าเสียหายจากลูกหนี้และ ผู้ค้ำประกัน ตามสัญญาเช่าซื้อ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อสามารถรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน ชำระค่าเสียหาย<br /><br /><br /> wanwan037 wanwan037 wanwan037<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
เมื่อ - 22 มิ.ย. 2557


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
กระทู้น้องใหม่
เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน