การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง


              สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี 1. วิธีการคํานวณ เป็นการปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานด้วยรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการจัดทํา มีดังนี้

1. เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน 2 งวดบัญชี (ปีปัจจุบันกับปีก่อน)
2. ปรับปรุงรายการต่างๆ ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ให้แสดงตามเกณฑ์เงินสด ซึ่งสามารถที่จะทําได้โดยการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับรายการในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินแล้วนํามาปรับปรุง เช่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของบัญชีลูกหนี้จากการขายสินค้าหรือบริการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเจ้าหนี้ ใบสําคัญค้างจ่าย
3. พิจารณารายการในงบแสดงฐานะการเงินที่เหลือว่ามีผลการกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าหรือไม่ อย่างไร
4. พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผลกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าหรือไม่ อย่างไร
5. พิจารณารายการต่างๆ ที่มีผลกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเท่า(จากข้อ 3,4) ว่าอยู่ในกิจกรรมใด
6. จัดทํางบกระแสเงินสดทั้ง 3 กิจกรรม

2. วิธีการใช้บัญชีแยกประเภท หน่วยงานที่เลือกใช้สมุดรายวันขั้นต้นแบบแบ่งตามประเภทเงิน ที่ประกอบไปด้วย สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดเงินฝากคลัง สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทพร้อมทั้งรายละเอียดมาจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรงได้ สําหรับหน่วยงานที่ใช้สมุดรายวันขั้นตอนที่แบ่งตามรายการรับจ่ายเงิน ที่ประกอบไปด้วย สมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย ไม่สามารถที่จะทำการเก็บข้อมูลการรับ-จ่ายเงินจากบัญชีแยกประเภทมาจัดทํางบกระแสเงินสดได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า ข้อมูลในบัญชีแยกประเภทนั้น เป็นข้อมูลที่สรุปรายการที่เกิดขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในแต่ละวัน พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ


 • บัญชีกระแสเงินสดเริ่มต้นง่ายนิดเดียวใครๆก็ทำได้ทั้งนั้น
 • การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Cash flow from operating activities)
 • งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow statement)
 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities)
 • การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน1)
 • การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด
 • การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด (ตอน2)
 • บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ
 • กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด

 • การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง

  วันที่: 22 ม.ค. 2554


  Tags: บัญชีภาษีอากร