แบ่งประเภทของธุรกิจ ตามลักษณะการดำเนินงาน ตามรูปแบบของการประกอบการ


[Total: 2 Average: 5]

การแบ่งประเภทของธุรกิจสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

1. แบ่งตามลักษณะการดำเนินงานหรือกิจกรรม แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ กิจการเกี่ยวกับการให้บริการ ในธุรกิจประเภทนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นคือการให้บริการ เช่น ร้านซักรีดรักษาพยาบาล ร้านตัดผม ธนาคาร เป็นต้น กิจการประเภทพาณิชยกรรม เป็นกิจการที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง แต่จะซื้อสินค้ามาเพื่อขาย เช่น ร้านขายของชำ ห้องสรรพสินค้า เป็นต้น กิจการผลิต เป็นการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆ ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น บริษัทผลิตผลไม้กระป๋อง บริษัทผลิตรถยนต์ เป็นต้น

2. แบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ กิจการเจ้าของคนเดียว  เป็นกิจการขนาดเล็กใช้เงินทุนไม่มากนัก เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเอง เช่น ร้านรายย่อย ลักษณะของธุรกิจประเทศนี้ คือ เจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบในหนี้สินของธุรกิจโดยไม่จำกัดจำนวนเมื่อธุรกิจต้องการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการก็อาจทำได้ลำบากเป็นข้อเสียชองธุรกิจประเภทนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นธุรกิจที่จะต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของ โดยมีสัญญาเข้ากันเป็นหุ้นส่วนกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการบริหารงานและแบ่งปันผลกำไรร่วมกันผู้เป็นส่วนหนึ่งคนใดจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนสามารถแบ่งได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด เป็นกิจการที่ต้องขึ้นด้วยการแบ่งเงินทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นล่ะเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่คนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นจะไม่มีความสำคัญก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดตายหุ้นที่ถืออยู่ก็สามารถจำหน่วยให้ผู้ลงทุนอื่นๆ ไปได้โดยที่ไม่ต้องเลิกบริษัท

 • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • กรมพัฒน์ จัดเต็ม คลังข้อมูลธุรกิจใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้น...
 • บัญชี คือ หัวใจของการทำธุรกิจ
 • การบัญชีและการเงินนั้นมีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจ
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจมีกี่รูปแบบ
 • หน้าที่ของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ
 • รายการค้าหรือรายการธุรกิจ (Business Transaction)

 • แบ่งประเภทของธุรกิจ ตามลักษณะการดำเนินงาน ตามรูปแบบของการประกอบการ

  วันที่: 28 ม.ค. 2554


  Tags: บัญชีภาษีอากร รูปแบบการดําเนินธุรกิจมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ประเภทของธุรกิจ 3 ประเภท รูปแบบขององค์กรธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ppt แยกประเภทธุรกิจ ลักษณะ ของ ธุรกิจ 3 ลักษณะ รูปแบบธุรกิจห้างหุ้นส่วน ประเภทขององค์กรธุรกิจ