วิธีดูการใช้ข้อมูลของ FaceTime


                      การโทรหากันด้วย FaceTime ที่ผ่านโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะกับ Video จะใช้ปริมาณข้อมูลที่มาก ซึ่งนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายสูงหรือทำให้ Data Plan ของคุณนั้นหมดอย่างรวดเร็วหากคุณไม่ได้โทรผ่าน WiFi จึงไม่วายที่ต้องตรวจตราดูการใช้งานด้วย โดย Apple นั้นได้แสดงตัวเลือกให้เราเห็นไว้ในหลายส่วนด้วยกัน วิธีดูปริมาณการใช้ข้อมูลของ FaceTime เมื่อคุณโทรผ่านแอพ - เปิดแอพ Phone ขึ้นมา - แท็บเลือก Recents ที่แถบเมนูด้านล่าง - แท็บปุ่ม Info ที่ด้านขวาของวิดีโอหรือออดิโอ FaceTime ที่คุณต้องการดูปริมาณการใช้ข้อมูล - ข้อมูลการใช้จะแสดงอยู่ด้านใต้ของแต่ละการโทร แต่ถ้าหากคุณต้องการดูปริมาณข้อมูลที่ใช้ FaceTime ผ่านสัญญาณมือถือ (Cellular) โดยรวม ก็ให้เข้าไปที่ Settings - แท็บเลือก Cellular - สกรอร์เลื่อนลงมาจะพบ FaceTime ในรายการ ซึ่งแสดงปริมาณการใช้ข้อมูลโดยรวมอยู่ด้านใต้ โดยตัวเลขการใช้งานนี้จะเฉพาะช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้น ถ้าคุณรีเซ็ตค่าใหม่ที่ Reset Statistics มันก็จะเริ่มนับใหม่ ที่มา: imore

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • วิธีดูการใช้ข้อมูลของ FaceTime

  วันที่: 23 ก.พ. 2554


  Tags: บัญชีภาษีอากร