การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 5]

                 ไม่มีใครที่อยากจะพบเจอกับกรณีทุพพลภาพ แต่ถ้าหากต้องพบเจอจริง ๆ ผู้ที่ทำประกันสังคมไว้ ย่อมได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำประกันสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ประกันตน  ที่ได้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นเหตุให้ต้องทุพพลภาพ  จนกระทั่งไม่สามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติ ผู้ประกันตนจะยังคงสามารถขอรับเงินชดเชยได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ซึ่งในส่วนของสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เมื่อเกิดกรณีทุพพลภาพ มีดังนี้ ในส่วนของค่ารักษา การเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ โดยมีสภาวะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นเรื่องเบิก จากสำนักงานประกันสังคมเอง โดยที่สำนักงานจะต้องจ่ายจริงตามความจำเป็น หากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ โดยมีสภาวะเป็นผู้ป่วยใน สถานพยาบาลจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่อง และสำนักงานประกันจะต้องจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้กับผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากเป็นการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ในกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ประกันตนจะได้รับค่ารักษาเท่ากับที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 2000 บาท หากเป็นการเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชน ในสภาวะผู้ป่วยใน จะได้รับเงินเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 4000 บาท ผู้ประกันตน จะได้เข้ารับการฟื้นฟู ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีค่าฟื้นฟูประมาณ 40000 บาท ในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน ในกรณีขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่เคยได้รับ เป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต รวมทั้งค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคอีกด้วย กรณีผู้ทุพพลภาพได้เสียชีวิต หากผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพได้เสียชีวิต ผู้จัดการศพจะมีสิทธิได้รับค่าทำศพ 40000 บาท  ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง และสำหรับผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 10 ขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยโดยรวมห้าเดือน

การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ

(Visited 11 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top