สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

                หลากหลายเหตุผล หลากหลายเหตุการณ์ ที่อาจจะส่งผลทำให้ผู้ประกันตนต้องว่างงาน หรือไม่มีงานทำ ซึ่งในกรณีนี้ทางด้านผู้ประกันตน จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ในกรณีว่างงานได้เช่นเดียวกัน แต่ในเงื่อนไขของการที่จะได้รับสิทธิ อาจจะมีเงื่อนไขหลากหลายข้อ ซึ่งทางผู้ประกันตนที่เลือกทำประกันสังคม ควรมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือได้รับสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะในบางกรณีจากการว่างงาน อาจจะส่งผลทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน ส่วนสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ จากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน มีเงื่อนไขดังนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนได้ถูกเลิกจ้าง ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้ถูกเลิกจ้างงาน  ทางด้านผู้ประกันตนจะได้รับเงินสดทดแทน ระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วันเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยสามารถคำนวณได้จากฐานเงินสมทบสูงสุด ไม่เกิน 15000 บาท ในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้ตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำ สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้ตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำ  ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคม ระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด ซึ่งจะสามารถคำนวณได้จากฐานเงินสมทบ ซึ่งมีสูงสุดไม่เกิน 15000 บาท และอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกันตนจะต้องทราบ นั่นก็คือ หากในช่วงระยะเวลา1ปีปฏิทิน มีการยื่นขอรับเงินทดแทน ระหว่างการว่างงานเกิน 1 ครั้ง ให้ผู้ประกันตนนับระยะเวลาของการรับเงินทดแทน ระหว่างการว่างงานรวมกันไม่เกิน 180 วันเท่านั้น โดยที่เงินทดแทนการขาดรายได้ จะจ่ายเป็นงวดเดือน ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู้ประกันตนได้แจ้งเตือนไว้ กับบริษัทประกันสังคมโดยตรงนั่นเอง

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน
สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน

(Visited 18 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top