คุณลักษณะของหลักประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

                     ด้วยคุณประโยชน์ของประกันสังคม ส่งผลทำให้พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนใหญ่ พยายามที่จะจัดทำประกันสังคม เพื่อให้ตนเองได้กลายเป็นผู้ประกันตน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ดี ๆ ในการคุ้มครองหรือเบิกเงินกองทุนทดแทนในส่วนต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะเมื่อได้พบเจอกับเหตุการณ์ หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถทำงานได้ในที่สุด สิทธิประกันสังคมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยคุ้มครองและดูแลคุณได้ในทันที เพียงแค่คุณเข้าใจและให้ความสำคัญ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของประกันสังคมให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องราวและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่คุณทุกคนจะได้รับในภายหลัง และสำหรับวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับ คุณลักษณะของหลักประกันสังคม ซึ่งมีดังนี้ ระบบเฉลี่ยทุกข์-สุขซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกประกันสังคม คุณลักษณะของหลักประกันสังคมในส่วนแรก ประกันสังคมถือได้ว่าเป็นระบบของการเฉลี่ยความสุขและความทุกข์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะระหว่างสมาชิกประกันสังคมทั้งหมด โดยทั่วไปทางรัฐบาลของทุกประเทศ มักจะให้ความสำคัญแก่บุคคลที่ทำงานและมีรายได้ ซึ่งอยู่ในระบบแรงงาน และจะมีการขยายความคุ้มครองไปสู่ผู้ทำงาน ซึ่งมีรายได้นอกระบบ และในส่วนของการจ้างงานปกติ ก็ยังคงจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบด้วย เงินสมทบ คือเงินสะสมเป็นกองทุน สำหรับเงินสมทบประกันสังคมส่วนใหญ่ ที่ถูกเรียกเก็บอย่างเป็นประจำ ถือได้ว่าเป็นเงินสะสมเพื่อเป็นกองทุน ซึ่งกองทุนนี้เป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก ที่ส่งเงินสมทบอย่างเป็นประจำ และสำหรับประเทศไทยแล้ว ผู้ส่งเงินสมทบก็คือผู้ประกันตนนั่นเอง เงินสมทบ เป็น ภาษีพิเศษ สำหรับการเก็บเงินสมทบของประกันสังคมนั้น ถือได้ว่าเป็นภาษีพิเศษ ซึ่งจะมีการเก็บเงินจากบุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นมา ซึ่งความสำเร็จประกานหนึ่งของการประกันสังคม ก็คือ เป้าหมายหลักที่จะทำให้การประกันสังคม สามารถที่จะครอบคลุมตัวบุคคล ของประชาชนในชาติในอนาคตได้ด้วย ส่วนอนุสัญญาที่ 102 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ของการประสังคมไว้ถึง 9 ประการด้วยกัน ซึ่งได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์ครอบครัว ชราภาพ ว่างงาน การดูแลผู้ที่ขาดการอุปการะ และกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานปัจจุบัน

คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
(Visited 1 times, 1 visits today)