ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)


ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน จึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย  เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชี โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบัน แล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้
 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่วนที่เป็นของงวดบัญชีต่อไปรวมอยู่ด้วย เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า


การบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทำได้ 2 วิธี  คือ


1.บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ เมื่อจ่ายเงินสดจะลงไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่าย
 

2.บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อจ่ายเงินสดจะลงบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีถัดไปเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ (Forbidden payment)
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป
 • ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่
 • การลงค่าโทรศัพท์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)

  วันที่: 23 มิ.ย. 2555


  Tags: รายได้ค้างรับ กับ ลูกหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชี สมุดรายวันทั่วไป รายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นสินทรัพย์ประเภทใด แบบ