ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )


[Total: 2 Average: 5]

          ค่าใช้จ่ายที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นภาพสะท้อนถึงต้นทุนของสินค่า และค่าบริการที่กิจการใช้ประโยชน์ไปแล้วตลอดงวดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะมีความแตกต่างจากยอดเงินสดจ่ายตลอดงวดรอบระยะเวลาบัญชี หากพิจารณารายการค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการจ่ายชำระเงินสดออกไป

 

          ดังนั้นการปรับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างให้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสด จึงต้องนำเอารายการค่าเสื่อมราคา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสด รายการอื่นๆ มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังอาจจะมีความแตกต่างเนื่องจากประเด็นของช่วงเวลาการรับรู้ค่าใช้จ่าและเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นจริง การบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีจะรับรู้เมื่อสินค้าหรือบริการถูกนำมาใช้ประโยชน์


 • รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
 • แบ่งประเภทของธุรกิจ ตามลักษณะการดำเนินงาน ตามรูปแบบของการประกอบการ
 • การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)
 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน คือ ( Cash flow from operating activities )
 • บัญชีต้นทุนกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของธุร...
 • กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้...
 • โทษของการไม่ชำระบัญชี...หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน
 • การประชุมครั้งเดียวกันของวาระการพิจารณาผลการดำเนินงานกับเลิกบริษัท
 • กิจกรรมดำเนินงาน คือ ( Operating Activities )

 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )

  วันที่: 23 มิ.ย. 2555


  Tags: ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน สูตร คำนวณ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ดำเนิน งาน ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน คือ ต้นทุนกับค่าใช้จ่ายต่างกันอย่างไร