ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)


          ค่าใช้จ่ายที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นภาพสะท้อนถึงต้นทุนของสินค่า และค่าบริการที่กิจการใช้ประโยชน์ไปแล้วตลอดงวดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะมีความแตกต่างจากยอดเงินสดจ่ายตลอดงวดรอบระยะเวลาบัญชี หากพิจารณารายการค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการจ่ายชำระเงินสดออกไป

 

          ดังนั้นการปรับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างให้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสด จึงต้องนำเอารายการค่าเสื่อมราคา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสด รายการอื่นๆ มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังอาจจะมีความแตกต่างเนื่องจากประเด็นของช่วงเวลาการรับรู้ค่าใช้จ่าและเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นจริง การบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีจะรับรู้เมื่อสินค้าหรือบริการถูกนำมาใช้ประโยชน์ • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ (Forbidden payment)
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป
 • ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่
 • ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้กับบุคคลนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)

  วันที่: 23 มิ.ย. 2555


  Tags: ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน สูตร คำนวณ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ดำเนิน งาน ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน คือ ต้นทุนกับค่าใช้จ่ายต่างกันอย่างไร