ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)


          ค่าใช้จ่ายที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นภาพสะท้อนถึงต้นทุนของสินค่า และค่าบริการที่กิจการใช้ประโยชน์ไปแล้วตลอดงวดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะมีความแตกต่างจากยอดเงินสดจ่ายตลอดงวดรอบระยะเวลาบัญชี หากพิจารณารายการค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการจ่ายชำระเงินสดออกไป

 

          ดังนั้นการปรับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างให้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสด จึงต้องนำเอารายการค่าเสื่อมราคา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสด รายการอื่นๆ มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังอาจจะมีความแตกต่างเนื่องจากประเด็นของช่วงเวลาการรับรู้ค่าใช้จ่าและเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นจริง การบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีจะรับรู้เมื่อสินค้าหรือบริการถูกนำมาใช้ประโยชน์  • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
  • ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่
  • ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย
  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
  • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ (Forbidden payment)

  • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)

    วันที่: 23 มิ.ย. 2555


    Tags: ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน สูตร คำนวณ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ดำเนิน งาน ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน คือ ต้นทุนกับค่าใช้จ่ายต่างกันอย่างไร