ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)


ต้นทุนผลิตสินค้า (Cost of Goods Manufactured)

 

ต้นทุนผลิตสินค้าของกิจการอุตสาหกรรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ประเภท คือวัตถุดิบ ค่าแรงงานโดยตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต

 

1.วัตถุดิบ (Raw Materials) หมายถึง สิ่งของที่กิจการอุตสาหกรรมนำมาทำการผลิตหรือแปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูป เมื่อผลิตเสร็จแล้ววัตถุดิบจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า วัตถุดิบที่จัดเป็นต้นทุนผลิตสินค้าประเภทแรกนี้หมายถึงเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต (Materials Consumed) เท่านั้น

 

2.ค่าแรงงานโดยตรง (Direct Labour) หมายถึง ค่าแรงงานของคนงานที่ทำการผลิตหรือแปรสภาพวัตถุดิบขึ้นเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยตรง

 

3.ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแต่ไม่รวมถึงวัตถุดิบและค่าแรงงานโดยตร  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
  • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน

  • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)

    วันที่: 23 มิ.ย. 2555


    Tags: สูตรงบต้นทุนการผลิต ตัวอย่างต้นทุนการผลิต คำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ต้นทุนขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการผลิต ประเภทของต้นทุน บัญชีต้นทุน หมายถึง การคำนวณต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ตัวอย่างต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต เศรษฐศาสตร์ บัญชีต้นทุน หมายถึง งบต้นทุนการผลิต วงจรต้นทุนการผลิตคืออะไร อธิบายโดยสรุป ประเภทของต้นทุน