ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )


[Total: 2 Average: 5]

ต้นทุนผลิตสินค้า (Cost of Goods Manufactured)

 

ต้นทุนผลิตสินค้าของกิจการอุตสาหกรรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ประเภท คือวัตถุดิบ ค่าแรงงานโดยตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต

 

1.วัตถุดิบ (Raw Materials) หมายถึง สิ่งของที่กิจการอุตสาหกรรมนำมาทำการผลิตหรือแปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูป เมื่อผลิตเสร็จแล้ววัตถุดิบจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า วัตถุดิบที่จัดเป็นต้นทุนผลิตสินค้าประเภทแรกนี้หมายถึงเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต (Materials Consumed) เท่านั้น

 

2.ค่าแรงงานโดยตรง (Direct Labour) หมายถึง ค่าแรงงานของคนงานที่ทำการผลิตหรือแปรสภาพวัตถุดิบขึ้นเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยตรง

 

3.ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแต่ไม่รวมถึงวัตถุดิบและค่าแรงงานโดยตร


ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )

 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )

 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )

  วันที่: 23 มิ.ย. 2555


  Tags: สูตรงบต้นทุนการผลิต ตัวอย่างต้นทุนการผลิต คำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ต้นทุนขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการผลิต ประเภทของต้นทุน บัญชีต้นทุน หมายถึง การคำนวณต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ตัวอย่างต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต เศรษฐศาสตร์ บัญชีต้นทุน หมายถึง งบต้นทุนการผลิต วงจรต้นทุนการผลิตคืออะไร อธิบายโดยสรุป ประเภทของต้นทุน