ธุรกิจรับจ้างทำของ


ธุรกิจรับจ้างทำของ

ธุรกิจรับจ้างทำของ
การวางแผนภาษีของธุรกิจรับจ้างทำของ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรับซ่อมแซมทุกชนิด ธุรกิจรับสิงพิมพ์ หากธุรกิจเหล่านี้ได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะแยกสินค้าออกจากค่าแรงงานหรือไม่ หรืออาจจะคิดค่าแรงงานอย่างเดียว ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักที่จ่าย ในอัตรา 3 % ของค่าสินค้าและค่าแรง กิจการอาจเลือกวิธีการจัดตั้งนิติบุคคล โดยแยกออกจากกัน เช่น
-ธุรกิจขายสินค้า
-ธุรกิจรับจ้างทำของ   • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
  • ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
  • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
  • ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้น...
  • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า

  • ธุรกิจรับจ้างทำของ

    วันที่: 23 มิ.ย. 2555


    Tags: ค่าจ้างทําของ กับ ค่าบริการ ต่างกันอย่างไร ค่าจ้างทําของ หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ ค่าจ้างทําของ บุคคลธรรมดา จ้างทําของ คือ ค่าจ้างทําของ เป็นเงินได้ประเภทใด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างทําข