ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจมีกี่รูปแบบ


[Total: 2 Average: 5]

ประเภทของธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ
-กิจการร้านเจ้าของคนเดียว (Individual Proprietorship) เป็นกิจการขนาดเล็กไม่ต้องใช้เงินทุนมากเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารงานเองรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวนหลักการบัญชีต้องแยกกิจการออกจากเจ้าของข้อดีคือบริหารงานอย่างรวดเร็วการตัดสินใจเกิดจากเจ้าของคนเดียวข้อเสีย คือ ขยายทุนได้น้อย เสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วน กำหนดเงื่อนไขในการบริหารงานการแบ่งกำไรและการมอบหมายให้เป็นผู้บริหารแยกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็น 2 ชนิด คือ
-ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนอาจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่จดก็ได้ถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าไม่จดทะเบียนมีฐานะเป็นคณะบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  ถ้าไม่จดทะเบียนมีฐานะเป็นคณะบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจะทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนรับผิดชอบชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นส่วนที่เหลืออาจจะเป้นผู้รับผิดชอบโดยจำกัดจำนวนหรือไม่จำกัดจำนวนก็ได้ ผู้บริหารงานจะต้องเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนเท่านั้น การเสียภาษีเงินได้เสียในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
-บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company) ต้องมีผู้ก่อการตั้งอย่างน้อย 3 คนร่วมกันจดทะเบียนตั้งบริษัทโดยกำหนดวัตถุประสงค์จำนวนทุนจำนวนหุ้นจดทะเบียนชัดเจนทุนของบริษัทต้องแบ่งเป็นหุ้นราคาตามมูลค่า (Par Value) ในราคาหุ้นละเท่า ๆ กัน เมื่อรับอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคลผู้ซื้อหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าของเรียกว่า ผู้ถือหุ้น
  • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้น...
 • บัญชี คือ หัวใจของการทำธุรกิจ
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • แบ่งประเภทของธุรกิจ ตามลักษณะการดำเนินงาน ตามรูปแบบของการประกอบการ
 • การบัญชีและการเงินนั้นมีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจ
 • กรมพัฒน์ จัดเต็ม คลังข้อมูลธุรกิจใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • หน้าที่ของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ
 • ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก

 • ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจมีกี่รูปแบบ

  วันที่: 23 มิ.ย. 2555


  Tags: ขนาดย่อม ธุรกิจมีกี่รูปแบบ ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบขององค์กรธุรกิจ บริษัทมีกี่ประเภท ธุรกิจมีอะไรบ้าง ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจการผลิต คือ ธุรกิจการพาณิชย์