กรณีคลอดบุตร


กรณีคลอดบุตร
ประกันสังคมจะได้รับสิทธิต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทมบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับสิทธิ ซึ่งสิทธิกรณีคลอดบุตร คือ
-เข้ารับบริการทางแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆยกเว้นค่าใช้จ่ายบริการพิเศษอื่นๆ
-กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์สถานพยาบาลอื่นให้สำรองเงินจ่ายค่าคลอดบุตรไปก่อน และสามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 12,000 บาท/ครั้ง
-กรณีสามีภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิรวมกันไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบตุรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตุรได้อีก
                                                                                                                                                   กรณีคลอดบุตร
   • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
  • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ (Memorandum)
  • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
  • รวมสูตร ของ บัญชี ทั้งหมด สำคัญ

  • กรณีคลอดบุตร

    วันที่: 20 ก.ย. 2555


    Tags: คลอดบุตร ประกันสังคม ค่าคลอดบุตร ค่าคลอดบุตรประกันสังคม 2561 ประกันสังคม คลอดบุตร 2561 ค่าคลอดบุตรประกันสังคมมาตรา39 ค่าคลอดบุตรประกันสังคม 2560 ใช้สิทธิประกันสังคมของสามี เอกสารเบิกประกันสังคม สงเครา