ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)


          ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการแต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด การประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดส่วนใหญ่ต้องอาศัยปัจจัย ดังนี้


- ราคาทุนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาทุนและค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ

- อายุของการใช้งาน หมายถึงประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้ทรัพย์สินนั้น

- ราคาซาก หมายถึงจำนวนเงินสุทธิซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการจำหน่าย  • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)
  • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
  • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)
  • บันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสม
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคา

  • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)

    วันที่: 4 ต.ค. 2555


    Tags: ค่าเสื่อมราคา งบการเงิน งบการเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาสะสม อยู่หมวดไหน ค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นสินทรัพย์ประเภทใด ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วิธีคิดค่าเสื่อมราคามีกี่วิธี ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นสินทรัพย์ประเภทใด ค่าเสื่อมราคาสะสม งบดุล ค่าเสื่อมราคา คือ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเสื่อมราคาสะสม หมวดอะไร แบบฝึกหัด ค่าเสื่อมราคา ค่า เสื่อม ราคา แอร์ ค่าเสื่อมราคารถบรรทุก