ประโยชน์ของกระดาษทำการ คือ (Benefits of paper making)


การจัดทำกระดาษทำการ มี วัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อช่วยจำแนกประเภทของบัญชีให้ง่ายขึ้น
ในกรณีที่เลขผังบัญชีไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบ

- เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการและการปิดบัญชี

- เพื่อช่วยประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงรายการ และการจัดทำงบการเงิน

- เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการทราบผลของการดำเนินงานและฐานทางการเงินของกิจการได้รวดเร็วมากขึ้น โดยมิต้องรอให้ถึงวันปิดงบการเงิน

- เพื่อช่วยให้ค้นพบข้อผิดพลาดในการปรับปรุงรายการและ/หรือการปิดบัญชีครบถ้วนหรือไม่ ตลอดจนการค้นพบข้อผิดพลาดจากการผ่านรายการทางบัญชีจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท
                                                                                                                                                            • กระดาษทำการ คือ (Worksheet)
  • หลักการ กระดาษทำการ และ ประโยชน์ของ กระดาษทำการ
  • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
  • กระดาษทำการ (Work Sheet)

  • ประโยชน์ของกระดาษทำการ คือ (Benefits of paper making)

    วันที่: 9 ต.ค. 2555


    Tags: กระดาษทำการ ผังบัญชี งบการเงิน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท ตัวอย่าง กระดาษ ทำการ 10 ช่อง วิธีทํากระดาษทําการ 8 ช่อง แบบ ฟอร์ม กระดาษ ทำการ 8 ช่อง กระดาษ ทำการ 12 ช่อง แบบ ฟอร์ม กระดาษ ทำการ 6 ช่อง แบบฟอร์ม