ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต


 ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

                เพื่อให้การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตตามกฏหมายให้ตรงกัน กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงดังนี้
ผู้มีเงินได้ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิตที่จะได้รับสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีได้  จะต้องเป็นเบี้ยประกันดังนี้
-กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไปและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
-การประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันชีวิตไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
-กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นคนโสด ผู้มีเงินได้นั้นมีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
-กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิตมีคู่สมรส โดยต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้มีเงินได้และมีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ให้ต่างฝ่ายต่างนำมาหักหย่อนภาษีได้ไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละฝ่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46แห่งประมวลรัษฎากร

                                                                                                                          ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต  • ประกันชีวิตนั้นจะสามารถทำให้คุณเองมีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้
  • ค่าลดหย่อนประกันชีวิตกับคณะบุคคลใช้ได้ไหมค่ะ
  • ประกันชีวิต ผู้บริหาร
  • จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แม่ซึ่งไม่มีรายได้
  • สอบถามค่ะ ว่าเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนไดหรือไม่ค่ะ

  • ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

    วันที่: 6 พ.ย. 2555


    Tags: ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี 2560 วิธีการลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี pantip ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 2560 ค่าลดหย่อนภาษี 2560 ลดหย่อนภาษี 256