ใบเพิ่มหนี้ ข้อความ ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง รายละเอียด


          ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ขายสินค้าหรือบริการแล้วนั้น ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เนื่องจากมูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น ให้ผู้ประกอบการต้องออกใบเพิ่มหนี้ในเดือนภาษีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถออกใบเพิ่มหนี้ได้ทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ออกใบเพิ่มหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในเดือนภาษีถัดไป ใบเพิ่มหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้


- คำว่า”ใบเพิ่มหนี้”ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

- ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้

- ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

- วัน เดือน ปีที่ออกใบเพิ่มหนี้

- หมายเลขลำดับใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม(ถ้ามี) มูลค่าสินค้าที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่าง

- คำอธิบายถึงสาเหตุของการออกใบเพิ่มหนี้
                                                                                                                                             • ใบเพิ่มหนี้ คือ (Debit Note)
  • ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้
  • ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ ต้องออกใบเสร็จหรือเปล่าค่ะ

  • ใบเพิ่มหนี้ ข้อความ ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง รายละเอียด

    วันที่: 7 พ.ย. 2555


    Tags: ใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างใบเพิ่มหนี้ debit note ใบเพิ่มหนี้ คือ ใบกํากับภาษี ดาวน์โหลดใบเพิ่มหนี้ ใบเพิ่มหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ใบเพิ่มหนี้ บันทึกบัญชี ใบเพิ่มหนี้ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างใบเพิ่มหน