ใบเพิ่มหนี้ ข้อความ ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง รายละเอียด

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

          ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ขายสินค้าหรือบริการแล้วนั้น ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เนื่องจากมูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น ให้ผู้ประกอบการต้องออกใบเพิ่มหนี้ในเดือนภาษีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถออกใบเพิ่มหนี้ได้ทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ออกใบเพิ่มหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในเดือนภาษีถัดไป ใบเพิ่มหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้


– คำว่า”ใบเพิ่มหนี้”ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

– ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้

– ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

– วัน เดือน ปีที่ออกใบเพิ่มหนี้

– หมายเลขลำดับใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม(ถ้ามี) มูลค่าสินค้าที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่าง

– คำอธิบายถึงสาเหตุของการออกใบเพิ่มหนี้
                                                                                                                                           

ใบเพิ่มหนี้ ข้อความ ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง รายละเอียด
ใบเพิ่มหนี้ ข้อความ ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง รายละเอียด
(Visited 131 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top