ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนเมษายน 2555

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

 นายศิริวัฒน์ขจรประศาสน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการจดทะเบียนธุรกิจในเดือนเมษายน 2555 มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดทั่วประเทศจำนวน 4,041 ราย แบ่งเป็นจัดตั้งในกรุงเทพฯ 1,540 ราย ส่วนภูมิภาค 2,501 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 14,105 ล้านบาทนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรกคิดเป็นร้อยละ 19 ของการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมด คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 397 ราย อสังหาริมทรัพย์จำนวน 218 ราย บริการนันทนาการจำนวน 155 ราย

 สถิติจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2554 ซึ่งมีจำนวน 5,098 ราย ลดลง 1,057 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งเดือนมีนาคม 2555 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจำนวน 5,431 ราย ลดลง 1,390 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 และเมื่อเปรียบเทียบ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.55) ของปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 20,306 ราย กับ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.54)ของปี2554มีจำนวน 21,238 ราย ลดลง 932 ราย คิดเป็นร้อยละ 4

 สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศสถิติจดทะเบียนเลิกในเดือนเมษายน 2555 มีจำนวน 797 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพจำนวน 202 ราย ภูมิภาค 595 ราย มีเงินทุนจดทะเบียน 2,793 ล้านบาทสำหรับประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรกคิดเป็นร้อยละ 28 ของการจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 120 ราย บริการนันทนาการจำนวน 68 ราย อสังหาริมทรัพย์จำนวน 36 ราย

 โดยสถิติจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศของเดือนเมษายน 2555 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2554 ซึ่งมีจำนวน 562 ราย เพิ่มขึ้น 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 41 และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนเลิกเดือนมีนาคม 2555 มีการจดทะเบียนเลิกจำนวน 923 ราย ลดลง 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 และเมื่อเปรียบเทียบ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.55) ของปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 3,584 ราย กับ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.54) ของปี 2554 มีจำนวน 3,116 ราย เพิ่มขึ้น 468 ราย คิดเป็นร้อยละ 15

 ทั้งนี้มีจำนวนห้างห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดคงอยู่ทั่วประเทศ มีจำนวน 505,922 ราย และบริษัทมหาชนคงอยู่ 925 ราย รวมนิติบุคคลคงอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 506,847 ราย
*****************************************

ที่มา : สำนักข้อมูลธุรกิจฉบับที่ 53 / 16 พฤษภาคม 2555 

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนเมษายน  2555
ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนเมษายน 2555
(Visited 46 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top