ลักษณะของระบบบัญชี


[Total: 2 Average: 5]

         ลักษณะของระบบบัญชีนั้น จะเป็นในส่วนของสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ข้อมูลจริงๆในการบนทึกการทำบัญชี ต้องอมีความเที่ยงตรงในการดำเนินงาน ต้องมีรายการเงินอย่างละเอียดทุกรายการ ทำให้สามารถทำการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้ง่าย ไม่ว่าจะในอดีตหรือว่าปัจจุบันก็ตาม มันเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการสร้างงบประมาณต่างๆ และการเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อถึงเวลาต้องใช้งบการเงิน เราก็จะรู้ได้ว่า สามารถเสนองบการเงินได้เท่าไหร่ เพื่อนำมาเป็นในส่วนของการบริหารงาน หรือต้องกู้เงินมาทำการบริหารธุรกิจเท่าไหร่เป็นต้น

 

สำหรับการทำบัญชี จะมีระบบการทำต่างๆที่ต้องทำการบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภายในของกิจการหรือว่าภายนอกของกิจการก็ตาม เช่นการแยกประเภทบัญชีต่างๆของลูกหนี้ ให้เราได้รู้ว่ายังมียอดค้างชำระเท่าไหร่ โดยในส่วนนี้ เจ้าหนี้ก็ต้องมีรายละเอียดของลูกหนี้แต่ละคนอย่างชัดเจน, หรือการทำบัญชีเพื่อแยกประเภทเจ้าหนี้ เพื่อทำการเช็คยอดค้างชำระต่างๆ ซึ่งก็ต้องมีรายละเอียดของเจ้าหนี้เช่นกัน ต่อมาเป็นในส่วนของบัญชีการคลัง จะเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆในคลังของธุรกิจ เพื่อให้มีการแยกยอดสินค้าต่างๆแต่ละรายการ หรือในส่วนของบัญชีเงินเดือน ก็จะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของพนักงานแต่ละคน ภาษีต่างๆ จนสามารถเช็คได้ว่ามียอดเข้าประกันสังคมเท่าไหร่ ทางด้านสมุดเงินสด ก็จะมีการแยกเป็นสมุดเงินสดรายรับและสมุดเงินสดรายจ่าย สำหรับการบันทึกเงินสดเท่านั้น, ต่อมาเป็นบัญชีสินทรัพย์ถาวร เพื่อบันทึกราคาต้นทุนของทรัพย์สิน เพื่อเป็นการแสดงในส่วนของค่าเสื่อมราคา, สุกท้ายบัญชีอื่นๆ ก็จะมีเป็นการบันทึกทั่วไปเช่น ค่าใช้จ่าย ยอดขายและต้นทุนเป็นต้น แต่นักบัญชีที่ดีก็ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนี้ด้วยเช่นกัน โดยต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก และก็ต้องมีความรู้วามสามารถในเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถกล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาตนเองให้เป็นนักบัญชีที่ดีและมีคุณภาพ และนี่ก็เป็นระบบบัญชีต่างๆที่นักบัญชีต้องพบเจอในหน้าที่การงาน • ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี
 • ประโยชน์ และ วัตถุประสงค์ ของ ระบบบัญชี
 • คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี
 • ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
 • ต้องการวางระบบบัญชีต้นทุนในโรงงาน ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการระบบบัญชีชุดเดียว
 • หลักการบันทึกรายการทางบัญชี ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีคู่
 • การวางระบบบัญชีงานรับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไรค่ะ
 • หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC
 • เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านระบบบัญชี

 • ลักษณะของระบบบัญชี

  วันที่: 6 เม.ย. 2556


  Tags: บัญชี บัญชีภาษีอากร ระบบบัญชี ลักษณะของบัญชี ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี ลักษณะของระบบบัญชีที่ดี ขั้นตอนการวางระบบบัญชี การร่างระบบบัญชีใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจการมีวิธีการอย่างไรบ้าง ในการด