สิ่งที่เรียกว่าเป็นความทันสมัยในสายงานบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

                วัตถุประสงค์พื้นฐานของการบัญชีก็คือการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบการเงินเพื่อเป็นการนำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะเริ่มจากกระบวนการทางบัญชี  รวมถึงการเก็บรวบรวมและการจดบันทึกรายการค้าตามลำดับก่อนหลังและยังสามารถนำมาจัดประเภทรายการต่าง ๆ ได้ จากนั้นจึงนำมาสรุปเป็นรายงานและงบ  การเงินเพื่อวัดผลและรายงานผลของการดำเนินงานฐานะการเงินของกิจการให้ผู้ที่สนใจของทุกฝ่ายทราบ โดยนักบัญชีจะใช้การรายงานผลดำเนินงานของกิจการในรูปแบบเงินตรา เพื่อที่จะสามารถทำการรายงานผลของการดำเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจได้ดี ซึ่งการทำบัญชีจะให้รายงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร เหตุผลที่ต้องใช้โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในรูปแบบของโปรแกรมการทำบัญชี ที่เกิดขึ้นมาด้วยเป็นตัวแทนแรงงานของมนุษย์และก่อให้เกิดความต้องการของเครื่องมือที่จะนำและช่วยในการเพิ่มผลผลิต โดยจะช่วยในการลดต้นทุน ช่วยเก็บรักษาข้อมูล และยังช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่ดี ทำให้สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งานขององค์การต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะเจริญเติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยจะก่อให้เกิดผลกำไรสูงขึ้น ข้อดีของการใช้โปรแกรมบัญชีอันทันสมัย ที่ผ่านมาการจัดทำบัญชีจะถูกจัดทำโดยนักบัญชี โดยมีรูปแบบการจัดทำบัญชีด้วยมือ ซึ่งผู้ทำบัญชีจะทำการบันทึกรายการค้าลงในสมุดบัญชี รวมถึงการจัดทำบัญชีที่เป็นแบบแยกประเภทด้วยตนเองก่อนที่จะออกมาเป็นรายงานทางการเงินของกิจการ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ บางครั้งพบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และหรือเกิดความล่าช้าในการเสนองบประมาณทางการเงิน คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์และธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ  ที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำในการตัดสินใจและดำเนินงาน เหตุนี้ทำให้คอมพิว เตอร์จึงเข้าไปมีบทบาทเป็นส่วนใหญ่ การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ข้อดีของการทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็คือ ไม่ต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้แม่นยำรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่มีความสับสนเรื่องตัวเลขและข้อความ หรือเก็บข้อมูลได้มากตามเนื้อที่ ขณะทำรายการ และหากจำนวนเงินด้านเดบิตและเครดิตไม่เท่ากันโปรแกรมจะไม่บันทึกให้ ส่วนการแก้ไขตัวเลขโปรแกรมจะแก้ไขตัวเลขปัจจุบันให้ทันที บันทึกรายวันได้ โดยไม่ต้องรอยอดยกมา สามารถออกรายงานได้ทันทีทั้งรายงานปัจจุบัน และรายงานย้อนหลังเพราะยอดยกมาสามารถทำการบันทึกภายหลังได้ มีความสะดวกรวดเร็ว ที่สามารถขอดูงบการเงินได้ทันทีที่มีข้อมูลหลัก และข้อมูลรายวันที่ทำให้ทันต่อความต้องการของผู้บริหาร ยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 5 ปี ทั้งที่เป็นข้อมูลจริงและงบประมาณ   ที่สำคัญคือการโอนข้อมูลในส่วนของกระดาษทำการและงบทดลองไปยังโปรแกรมเพื่อสร้างเป็นกราฟได้

สิ่งที่เรียกว่าเป็นความทันสมัยในสายงานบัญชี
สิ่งที่เรียกว่าเป็นความทันสมัยในสายงานบัญชี

(Visited 10 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top