ประกันสังคม คือ (Social Security)


ประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แนะนำให้ผู้ประกันตนที่เป็นโสดควรทำเอกสารระบุชื่อผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ทดอทนไว้ล่วงหน้าให้ขัดเจนและถูกต้องพร้อมใส่เลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่รับสิทธิให้ชัดเจนสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตไปแล้วสามารถมายื่นขอรับสิทธิได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวกเพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้างรับประโยชน์ทดแทนหากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนเงินส่วนนั้นจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคมตามที่กฏหมายกำหนด  ส่วนในกรณีที่ผู้ประกันตนที่แต่งงานแล้วมีคุ่สมรสบุตรหรือบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุชื่อผู้รับสิทธิระโยชน์ไว้สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินกรณีดังกล่าวให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิคนละเท่าๆกันส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ได้แต่งงาน และบิดา/มารดาเสียชีวิตและไม่มีทายาท หากประสงค์จะมอบเงินสงเคราะห์ในกรณีดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้ที่มีสิทธิรับ ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนได้  • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
  • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
  • การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม
  • ประกันสังคม มาตรา 39
  • การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

  • ประกันสังคม คือ (Social Security)

    วันที่: 21 พ.ย. 2555


    Tags: ประกันสังคม ผู้ประกันตน ตรวจสอบประกันสังคม www.sso.go.th ประกันสังคม สมัครประกันสังคม ประกันสังคม ว่างงาน เช็คเงินสมทบประกันสังคม เบอร์ประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ประกันสังคม มาตรา 39