การให้ความหมายของการตลาด

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

               มีผู้ให้ความหมายของการตลาดแบ่งออกไปหลากหลายประเภท ส่วนใหญ่แล้วก็จะสื่อให้เห็นถึงว่าการตลาดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีกิจกรรมต่างๆเกินขึ้นมาและมีการค้าขายสินค้า การให้บริการต่างๆ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการตามความจำเป็นของแต่ละคน ทำให้ผู้บริการนั้นต้องการสิ่งของต่างๆที่อยู่เหนือความต้องการ และก็มีผู้ผลิตทำการผลิตสิ่งนั้นๆออกมาตอบสนองความต้องการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา หรือที่เรียกกันว่าระบบมันนี่ซิสเต็ม เข้ามาใช้ในการประเมินราคาสินค้า เพื่อให้ผู้บริการโภคได้สินค้าจากผู้ผลิตไป ส่วนความหมายของการตลาดแบบต่างๆมีดังต่อไปนี้คือ ความหมายทางการตลาดของปีเตอร์ ดรัคเกอร์ ได้มีการให้ความหมายทางการตลาดเอาไว้ว่า การตลาดนั้นก็คือความพยายามอย่างหนึ่งที่จะทำให้การซื่อขายมีการขยายออกไป โดยการใช้ความรวดเร็วเป็นองค์ประกอบในการซื้อขาย ความหมายทางการตลาดของวิลเลี่ยม เจ. สแตนตั้น ได้มีการให้ควาหมายของการตลาดเอาไว้ว่า การตลาดนั้นก็หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยส่งผลกระทบต่างๆมากมาย ทั้งผลกระทบทางราคา, ผลกระทบทางการจัดจำหน่าย, ผลกระทบทางบริการ, ผลกระทบทางการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการสำหรับลูกค้าในอนาคตและลูกค้าในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ความหมายทางการตลาดของสมาชิกการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ เดอะอเมริกัน มาร์เก็ตติ้ง อสโซเซียชั่น เอเอ็มเอ โดยทำการให้ความหมายของการตลอดเอาไว้ว่า การตลาดนั้นเป็นการวางแผนอย่างหนึ่งที่มีกระบวนการ มีการใช้การบริการต่างๆ เข้ามาเพิ่มความคิด โดยทำการกำหนดราคาออกมาแล้วมีการส่งเสริมตลาด เพื่อทำการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ จนเกิดการแลกเปลี่ยนและบริการ จนผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในการบริการจากสินค้านั้นๆ ความหมายทางการตลาดของด็อกเตอร์ฟิลิป ค็อตเลอร์ ศาสตราจารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดมากๆ ได้ให้ความหมายของการตลาดเอาไว้ว่า การตลาดก็คือกิจกรรมต่างๆ ที่เราทุกคนได้ทำขึ้นมา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นต่างๆ ให้ผู้รับเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ผ่านกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเป็นสื่อกลาง

การให้ความหมายของการตลาด
การให้ความหมายของการตลาด
(Visited 9 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top