ขายทรัพย์สินมรดก ภาษีมรดก

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

เมื่อมีการโอน หรือ ขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก มีภาระภาษีที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

 

– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากราคาประเมินของกรมที่ดิน เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) หรือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ผู้ขายมีสิทธิได้รับยกเว้นเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าอสังหาริทนทรัพย์ ตั้งอยู่นอกเขต อบจ. หรือ อบต. ไม่ว่าขายได้จำนวนเท่าใด ผู้ขายก็ไม่ได้รับยกเว้นภาษ๊ และต้องเสียภาษีเงินได้หักที่จ่าย จากราคาประเมิน
 

– ภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก ได้รับยกเว้นภาษีธุกิจเฉพาะตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 91/2 (6) ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2541 มาตรา 4 (6) (ข) การขายอสังหาริททรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก
 

– อากรแสตมป์ เมื่อได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริทรัพย์อันเป้นมรดก ต้องเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ในอัตรา 1 บาท ต่อทุกจำนวน 200 บาทหรือเศษของ 200 ของราคาประเมินกรมที่ดิน
 

– ค่าธรรมเนียมการโอน การโอนขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนในอัตรา 2 % ของราคาประเมินการมที่ดินตามประมวลกฏหมายที่ดิน
 

ขายทรัพย์สินมรดก ภาษีมรดก
ขายทรัพย์สินมรดก ภาษีมรดก
(Visited 14 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top