ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

-ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลุกจ้างหรือผู้รับหน้าที่หือตำแหน่งงานได้จ่ายไปโดยสุจริตตามหน้าที่ของตน
-ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงตามที่รัฐบาลกำหนด
-เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งและเงินค่าเช่าบ้าน หรือบ้านที่ให้อยู่โยไม่เสียค่าเช่า
-เงินได้ที่ได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้ออากรแสตมป์
-เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการจ่ายให้
-การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
-รางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าทางวิชาการ
-บำเหน็จบำนาญพิเศษค่าสินไหมทดแทน เงินส่วนแบ่งกำไรจาก

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(Visited 17 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top