การทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ


           การลงรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับของเสียเกินปกติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัย สินค้าหมดอายุ มีขั้นตอน ดังนี้


- ต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้าดังกล่าวว่า เสียหายตามเงื่อนไขที่แต่ละกิจการได้กำหนดไว้หรือไม่
 

- เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสีย เศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ(ถ้ามี) ร่วมสังเกตการณ์ละลงลายมือชื่อเป็นพยานร่วมในการตรวจสอบ
 

- ก่อนทำลายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สรรพากรอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายตามความเหมาะสม • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • สินค้าระหว่างผลิต คือ ( Good in Process )
 • การรับคืนสินค้า คือ ( Product return )
 • การส่งคืนสินค้า คือ ( RETURNS )
 • B.O.I คือ ( Board of Investment ) สินค้าประเภทไหน
 • สินค้าสำเร็จรูป คือ ( Finished Goods )
 • ตีราคาตามราคาสินค้าสำรองประจำ คือ ( Base Stock )
 • สินค้าคงเหลือ มีกี่ประเภท และมีความสำคัญยังไงบ้าง
 • การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี
 • การวางแผน การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ

 • การทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ

  วันที่: 16 ม.ค. 2556


  Tags: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การทำลายของเสีย ตัวอย่างหนังสือขอทําลายสินค้า แบบฟอร์ม ทําลายสินค้า การ ทําลายสินทรัพย์ สรรพากร ตัวอย่าง หนังสือแจ้งทําลายสินค้า ทําลายสินค้า บันทึกบัญชี แจ้ง ทํา ลาย ทรัพย์สิน สรรพากร