ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ( Accumulated depreciation )


[Total: 2 Average: 5]

ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการแต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด การประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ส่วนใหญ่ต้องอาศัยปัจจัย ดังนี้

 

- ราคาทุนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาทุนและค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ

 

- อายุของการใช้งาน หมายถึง ประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้ทรัพย์สินนั้น

 

- ราคาซาก หมายถึง จำนวนเงินสุทธิซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการจำหน่าย   • ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )
 • ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปี
 • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
 • ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )
 • การนำมาค่าเสื่อมราคาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลัก...
 • กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้...
 • คณะบุคคลหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • การหักค่าเสื่อมราคากรณีธุรกิจเป็นคณะบุคคล
 • วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของบ้านมีวิธีการคิดอย่างไรคะ ผู้รู้ช่วยตอบที

 • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ( Accumulated depreciation )

  วันที่: 23 ม.ค. 2556


  Tags: ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาสะสม อยู่หมวดไหน ค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นสินทรัพย์ประเภทใด ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วิธีคิดค่าเสื่อมราคามีกี่วิธี ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นสินทรัพย์ประเภทใด ค่าเสื่อมราคาสะสม อยู่หมวดไหน ค่าเสื่อมราคาสะสม งบดุล ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน วิธีคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร วิธีคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร ค่าเสื่อมราคาสะสม ภาษาอังกฤษ