ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน


[Total: 2 Average: 5]

             หากกล่าวได้ว่า ตัวเลขทางบัญชี มีความสำคัญต่อ การกำหนดทิศทางของบริษัท ดั้งนั้นผู้ที่ทำบัญชี นักบัญชี ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมตัวเลขต่างๆ ต้องมีความน่าเชื่อถึอ และความน่าเชื่อถึอมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตน์ของผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลระดับประเทศได้ออกพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2547 ว่าด้วย จรรยาบรรณนักบัญชี ที่ดี ดังนี้

 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต

2. มีความละเอียดรอบคอบ

3. รักษาความลับทางด้านบัญชีของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. ไม่นำเอกสารทางด้านบัญชีไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาต • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง
 • หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 1)
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • งบการเงินด้วย EXCELLกรณีมีหลาย Sheet
 • การจัดทำ งบการเงิน เปรียบเทียบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง

 • ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน

  วันที่: 19 ธ.ค. 2551


  Tags: ข้อจำกัดของข้อมูลมีอะไรบ้าง ข้อจํากัดของงบการเงิน ข้อจํากัดของงบการเงินตามแม่บทการบัญชี ข้อสมมติในการจัดทํางบการเงิน งบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน มี ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ตัวอย่าง ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน หมายถึง ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ตามกรอบแนวคิดรายงานทางการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ภาษาอังกฤษ ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน คือ ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน กับ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี งบการเงินที่ดี ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน