การตลาด คือ (Marketing)


          การตลาดเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ต้องการแลกเปลี่ยน และต้องการความพึงพอใจสูงสุดในการแลกเปลี่ยน เป็นการแข่งขันในบางครั้งอาจมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหากใครที่บริการหรือมีสินค้าที่ดีที่สุดก็จะทำให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในครั้งนั้น ซึ่งบางครั้งการนิยามคำว่าการตลาดอาจไม่มีทฤษฎีตายตัวซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจและประยุกต์ใช้ตามความรู้สึกของตนเองอาจไม่ต้องตรงตามตำราก็ได้เช่นกัน
          ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญอย่างมาก ต่อทุกวงการเรียกได้ว่าทั่วทั้งโลกก็มีระบบการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจเช่นสินค้าราคาอาจต้องนำความรู้และประสบการณ์นำมาช่วยในการบริหารงานด้านการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญอย่างมากต่อทุกวงการเรียกได้ว่าทั่วทั้งโลกก็มีระบบการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจเช่นสินค้าราคาอาจต้องนำความรู้และประสบการณ์นำมาช่วยในการบริหารงานด้านการตลาด
           การสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การใช้วัตถุประสงค์ บางครั้งก็เป็นไปได้ว่าบางเครื่องมือที่ใช้อาจจะบรรลุผลในระยะสั้นๆหรือบรรลุในระยะยาว เช่น ระยะสั้นภายในหนึ่งสัปดาห์จัดกิจกรรมการตลาดมุ่งให้ได้กลุ่มเป้าหมายตามเป้าที่วางไว้ส่วนระยะกลางหรือระยะยาวคือการติดตามข่าวสารหรือติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดและมีทิศทางด้านบวกจนทำให้เกิดการทดลองหรือใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำการตลาดยุคใหม่จะต้องมีการวางแผนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน คือการเพิ่มนิยามเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนเพื่อสื่อให้เห็นว่าการตลาดไม่ได้มีมุ่งหมายเพื่อที่จะบรรลุความพึงพอใจกันเพียง2ฝ่ายเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องการทำดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับนิยามของการทำการตลาดยุคใหม่ที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดในกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และสังคมสิ่งแวดล้มที่ยั่งยืน รวมถึงผลประกอบการที่สำเร็จ การตลาดที่สำคัญจะเป็นเครื่องมือนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้สูงสุดที่มีวิธีทำการตลาดนั้นไม่ได้ยากซึ่งบางครั้งเป็นการลงทุนที่น้อยหรืออาจไม่ต้องลงทุนโปรโมทเพียงแค่คุณมีสินค้าที่เป็นจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่ง


 • กลยุทธ์การตลาด ในการแข่งขันระดับโลก
 • กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง การตลาดแบบป่าล้อมเมือง ตัวอย่าง
 • มโนทัศน์ทางการตลาด
 • กลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่
 • การประสบความสำเร็จทางการตลาดกับธุรกิจเครือข่าย
 • ตลาดและการตลาด
 • การวางแผนการตลาดให้กับสินค้า
 • การทำการตลาดด้วยการใช้บทความ
 • บทบาททางการตลาดในการกระจายสินค้า
 • กลยุทธ์ทางการตลาด

 • การตลาด คือ (Marketing)

  วันที่: 11 ส.ค. 2558


  Tags: บัญชีภาษีอากร การตลาด marketing หมายถึง ความสำคัญของการตลาด การตลาดเบื้องต้น หน้าที่ของการตลาด ความหมายของตลาดและการตลาด ฝ่าย การ ตลาด หมาย ถึง สรุปความหมาย การตลาด กลยุทธ์การตลาด