การส่งเสริมการตลาด

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

การส่งเสริมการตลาดเป็นการแจ้งข่าวสารและสร้างแรงจูงใจในตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรที่ต้องอาศัยกระบวนการการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อจำเป็นต้องมีการส่งเสริมทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจนั้นๆประสบความสำเร็จ

1.การโฆษณา เป็นรูปแบบการเสนอขายความคิดหรือสินค้าและการบริการโดยไม่ต้องใช้พนักงานขายเพียงแค่ใช้การโฆษณาที่มีหลายช่องทางเช่นการโฆษณาลงเว็บไซต์ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ แจกใบปลิว การประชาสัมพันธ์ สามารถเลือกให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
2.การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าโดยการใช้พนักงานขาย ซึ่งพนักงานขายจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดี เพราะจำเป็นต้องตอบคำถามหรือให้คำแนะนำกับลูกค้าได้เป็นอย่าง และสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว พนักงานจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อองค์กรหรือบริษัทเพราะจะเป็นตัวแทนที่จะสามารถตอบโต้ลูกค้าและต้องเป็นผู้ที่มีไหวพริบ
3.ส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ภายนอกเหนือจากการโฆษณาอาจจะใช้พนักงานขายและการประชาสัมพันธ์กระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ควบคู่กับการขายสินค้านั้นก็สามารถทำได้เช่นกัน
4.การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เป็นการให้ข่าวการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องใช้พนักงานเป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าหรือสมาชิกรวมถึงกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมของบริษัทหรือองค์กร การส่งเสริมการตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างมากและเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องอาศัยการส่งเสริมการตลาดคือการติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคนั้นอาจไม่เพียงพอจำเป็นที่ต้องติดต่อผ่านคนกลาง

เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดที่มีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการหรือทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้นสำหรับการส่งเสริมการตลาดจะมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับยุคนี้ที่มีการแข่งขันที่สูงและเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้กำลังการซื้อเริ่มลดน้อยลง การตลาดจึงมีบทบาทอย่างมากสำหรับการกระตุ้นยอดขาย วัตถุประสงค์ของการตลาดคือการกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าหรือสนับสนุนพฤติกรรมการซื้อที่ดีขึ้นและไม่เปลี่ยนใจไปใช้หรือซื้อสินค้าแบรนด์อื่น

การส่งเสริมการตลาด
การส่งเสริมการตลาด

(Visited 11 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top