กฎหมาย ที่นักบัญชี ควรรู้


[Total: 2 Average: 5]

ใครที่เป็นนักบัญชีคงจะรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายที่จำเป็นมีอะไรบ้าง แต่ว่าก็ยังมีบางคนที่ยังรู้ว่ากฎหมายสำคัญ ที่จำเป็นจริงๆคืออะไร

ฉะนั้นใครที่เป็นนักบัญชีเองก็คงจะรู้ว่า ในหน้าที่การงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่าง กฎหมายประมวลรัษฎากร ที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรโดยตรง และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยิ่งในบรรพ 3 ตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2543 การบัญชี , พระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2547 วิชาชีพบัญญัติ, พระราชบัญญัติประกันสังคม, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน สำหรับเหล่านักบัญชี จำเป็นต้องรู้จักกฎหมายทั้งหมด เพราะว่าเป็นแนวความคิดรวมๆที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ ยิงในกฎหมายประมวลรัษฎากรด้วยแล้วยิ่งจำเป็นที่สุด เพราะว่าเป็นกฎหมายที่เข้มข้นที่สุด

แต่ในปัจจุบันประเด็นต่างๆทางภาษีก็มักจะตามมากมาย อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆ ก็ทำให้นักบัญชีต้องทำการแยกภาษีต่างๆออกจากการทำบัญชีด้วย ด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ที่นักบัญชีต้องทราบและเข้าใจ ต้องเริ่มจากการเรียนรู้เสียก่อน เพราะว่ามีทั้งสิ้น ๖ บรรพด้วยกัน ดังต่อไปนี้ บรรพ 1 มาตรา 4-193 หลักทั่วไป จะเกี่ยวข้องกับบุคคล, สมาคม, นิติบุคคล, มูลนิธิ, นิติกรรม, ทรัพย์, ระยะเวลาและอายุความ รวมแล้วประมาณ 224 ข้อ บรรพ 2 มาตรา 194-452 หนี้ จะเกี่ยวข้องในเรื่องของหนี้สิน, สิทธิการเรียกร้องต่างๆ, บุริมสิทธิ, เจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการโอนกรรมสิทธิ์, สัญญา, การชำระหนี้, การจัดการนอกสั่ง, ละเมิด และลาภมิควรได้ รวมแล้วประมาณ 258 ข้อ บรรพ 3 มาตรา 453-1297 เอกเทศสัญญา เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน, ซื้อขาย, เช่าซื้อ, การเช่าทรัพย์, จ้างทำของ, จ้างแรงงาน, รับขน, จ้างทำของ, ยืม, ฝากทรัพย์, จำนอง, ค้ำประกัน, จำนำ, คลังสินค้า, นายหน้า, ตัวแทน, การพนันขันต่อ, ประนีประนอมยอมความ, ประกันภัย, บัญชีเดินสะพัด หุ้นส่วนบริษัท, ตั๋วเงิน รวมแล้วประมาณ 824 ข้อ บรรพ 4 ทรัพย์สิน เกี่ยวกับ กรรมสิทธิ์ ภาระจำยอม, ครอบครอง, สิทธิเหนือพื้นดิน, อาศัย, สิทธิเก็บกิน, อสังหาริมทรัพย์แบบภาระติดพัน รวมแล้วประมาณ 136 ข้อ บรรพ 5 มาตรา 1435-1598 ครอบครัว เกี่ยวกับบิดามารดา การสมรส บุตร มรดกต่างๆ รวม 156 ข้อ บรรพ 6 มาตรา 1599-1755 มรดก เกี่ยวกับการตกทอด, พินัยกรรม, สิทธิในการรับมรดก, อายุความ รวมแล้ว 156 ข้อ • วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
 • สำรองตามกฎหมาย คือ ( Legal Reserve )
 • โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ
 • กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี
 • การนับวันลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน
 • ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ความสำคัญ ของ บัญชีการเงิน เกี่ยวข้องกับ กฎหมายภาษีอากร
 • จ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทในสหรัฐต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • โครงสร้าง เบื้องต้น การจัดตั้ง กฎหมาย บริษัทจำกัด
 • กฎหมายแรงงาน ลากิจได้กี่วัน

 • กฎหมาย ที่นักบัญชี ควรรู้

  วันที่: 31 ม.ค. 2559


  Tags: กฎหมายทั่วไปที่นักบัญชีควรรู้ นักบัญชี บัญชี บัญชีภาษีอากร สำนักงานบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี มีกฎหมายอะไรบ้าง กฎหมายบัญชีใหม่ กฎหมายวิชาชีพบัญชี หมายถึง กฎหมายการบัญชี 2543 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีที่สําคัญ ธุรกิจ ที่ ไม่ ต้อง จัด ทํา บัญชี กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ผู้ สอบ บัญชี ภาษี อากร