บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )


[Total: 2 Average: 5]

การบัญชีต้นทุน หมายถึง  การรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานการจัดทำรายงานการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ จำแนกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบริหารต้นทุนตามความต้องการของผู้ประกอบการเช่นโรงงาน โรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาล หรือกิจการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตจนถึงต้นทุนการขายประจำงวด ซึ่งจะนำไปหักออกจากรายได้ ในงบกำไรขาดทุน จะช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าไร

2.เพื่อใช้ในการตีราคาสินค้าคงเหลือในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าคงเหลือในงบดุลส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบ งานระหว่าผลิตหรือสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งจะแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดโดยต้องอาศัยวิธีทางบัญชีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมาช่วย

3.เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจวางแผนและควบคุม ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีแบบแผนและสามารถบรรลุเป้าหมายความต้องการของธุรกิจได้สำเร็จ นอกจากนี้ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงจุดบกพร่องหรือความผิดพลาดของธุรกิจ สามารถหาทางกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

4.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ เพราะการทำธุรกิจผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องเจอกับปัญหาที่ต้องทำการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นหรือปัญหาระยะยาว บัญชีต้นทุนเป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับการสะสม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ

ซึ่งปกติแล้วการบัญชีต้นทุน จะทำหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล ทางด้านต้นทุนที่เป็นข้อมูลตามจริงและเกิดขึ้นแล้ว เพื่อคำนวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้ประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมาณกรต้นทุน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงทำให้การบัญชีต้นทุน ได้เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจ ของผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องจะช่วยให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดราคาขายได้อย่างมีหลักการ ทำให้การบัญชีต้นทุนจึง มีความจำเป็นต่อการทำธุรกิจ อย่างมาก

บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )

 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )
 • วัตถุประสงค์ แนวคิด ของ บัญชีต้นทุน
 • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
 • การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ...
 • การบัญชีต้นทุนที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ
 • หน้าที่ของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ
 • มารู้จัก การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ กันนะคะ
 • การบัญชีต้นทุนกิจกรรม ที่ทำให้เกิดต้นทุนส่วนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่างๆอ...
 • บัญชีต้นทุนกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )

  วันที่: 22 ก.พ. 2559


  Tags: บัญชีภาษีอากร บัญชีต้นทุน คือ บัญชีต้นทุนเบื้องต้น ระบบบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุน 1 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น pdf ต้นทุน หมายถึง การบัญชีต้นทุน 2 การบริหารต้นทุน หมายถึง บัญชี ต้นทุน รวม หมาย ถึง