โครงสร้าง เบื้องต้น การจัดตั้ง กฎหมาย บริษัทจำกัด


[Total: 2 Average: 5]

ปัจจุบันได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัททำให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการพอสมควร เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท เป็นต้น

 

ซึ่งขั้นตอนและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้ง จำนวนบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วน กำหนดระยะเวลาบอกกล่าวการประชุม และที่สำคัญเรื่องการประกาศหนังสือพิมพ์ที่มีการกำหนดระยะ เวลาและรายการที่ต้องประกาศไว้แตกต่างจากเดิม โดยขั้นแรกจะกล่าวถึงการจดทะเบีนจัดตั้งบริษัทจำกัดก่อน ดังนี้

 

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 

บุคคลใดๆ ที่ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทเป็นของตนเอง จำต้องรู้โครงสร้างเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจำกัดก่อน เพื่อนำมาเป็นข้อมูล จัดเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งโครงสร้างของบริษัทจำกัด มีดังต่อไปนี้

 

1. ต้องมีผู้ร่วมลงลงทุนอย่างน้อย 3 คน โดยตาม ป.พ.พ. ที่แก้ไขใหม่ มาตรา1097 บัญญัติว่า บุคคลใดๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไป จะเริ่มก่อการตั้งบริษัทจำกัดก็ได้...ซึ่งหมายความว่า บริษัทจำกัดต้องมีผู้ร่วมลงทุน อย่างน้อย 3 คน ซึ่งแตกต่างจากเดิมซึ่ง กฎหมายบัญญัติไว้ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยการแก้ไขกฎหมายใหม่นี้ทำให้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ได้ง่ายขึ้นเพราะต้องหา ผู้ร่วมลงทุนน้อยลง

2. มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1096

3. มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1117

4. ความรับผิดของผู้ถือหุ้นมีจำกัด กล่าวคือ จะมีเฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น (การชำระค่าหุ้น)ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1096

5. ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ • วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
 • สำรองตามกฎหมาย คือ ( Legal Reserve )
 • กฎหมาย ที่นักบัญชี ควรรู้
 • โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ
 • กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี
 • การนับวันลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน
 • ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ความสำคัญ ของ บัญชีการเงิน เกี่ยวข้องกับ กฎหมายภาษีอากร
 • จ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทในสหรัฐต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • กฎหมายแรงงาน ลากิจได้กี่วัน

 • โครงสร้าง เบื้องต้น การจัดตั้ง กฎหมาย บริษัทจำกัด

  วันที่: 28 พ.ค. 2555


  Tags: การจัดตั้งบริษัทจำกัด กฎหมายบริษัทจํากัด สรุปบริษัทจํากัด ตัวอย่างบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด ข้อดี ข้อเสีย บริษัทจํากัด มีกี่ประเภท การจัดตั้งบริษัทจํากัด กี่คน