วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร


[Total: 2 Average: 5]

          "วิชาชีพบัญชี” หมายถึง วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น • พัฒนาการ ของ วิชาชีพบัญชี
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
 • สถาบันวิชาชีพบัญชี
 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด
 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้ยื่นรายงานการฝึกหัดงาน
 • ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) นับอย่างไร?
 • การสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่สะดวกที่สุดในกรุงเทพ
 • แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วทำไมดิฉันต้องมาขึ้นทะเบียนกับ...
 • ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่ ?

 • วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร

  วันที่: 22 ธ.ค. 2560


  Tags: บัญชีภาษีอากร จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พรบ.การบัญชี 2543 สรุป พร บ การ บัญชี 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ออกมายกเลิกกฎหมายฉบับใด คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติ การ บัญชี ฉบั ผู้ ประกอบ วิชาชีพ บัญชี หมาย ถึง กฎหมายวิชาชีพบัญชี หมายถึง กฎหมาย วิชาชีพ คือ ผู้ทําบัญชี หมายถึง ความสําคัญของ วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพ มีอะไรบ้าง การ บัญชี 2543 และ พร บ 2547