สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย


[Total: 2 Average: 5]

ต้นทุนขาย  =  สินค้าคงเหลือต้นงวด  +  ซื้อสุทธิ  -  สินค้าคงเหลือปลายงวด

ต้นทุนขาย คือ  (Cost of Goods Sold)

ต้นทุนขาย หมายถึง ต้นทุนที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านั้น หากว่าบริษัทหรือผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นเอง ต้นทุนขายจะเป็นการรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง ต้นทุนขาย มักจะเป็นราคาต้นทุนที่มาจากการจ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาขาย โดยตัวต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท


 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนขายบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ
 • ต้นทุนขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่
 • อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ

 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย

  วันที่: 24 ธ.ค. 2560


  Tags: คํานวณต้นทุนขาย บัญชี ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนขาย ประกอบด้วยอะไรบ้าง ต้นทุนสินค้าที่ขาย บัญชีภาษีอากร ยอดขายสุทธิ คํานวณจาก สูตรกําไรขั้นต้น สูตรขายสุทธิ สูตรสินค้าคงเหลือปลายงวด