ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)


ค่าเสื่อมราคา คืออะไรครับ สงสัยค่าเสือมราคาคืออะไร จะมีไว้ทำไมครับ
ตอบ: ค่าเสื่อมราคา คือ วิธีการที่ทางบัญชีใช้ในการปันส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตนโดยนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในแต่ละงวดบัญชี

  • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)
  • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
  • บันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสม
  • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคา

  • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)

    วันที่: 16 เม.ย. 2555