ผู้ชำระบัญชี คือ (Liquidator)


สงสัยว่า ผู้ชำระบัญชี คือใคร และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการด้วยหรือเปล่า

 

ผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปค่ะว่า จำเป็นจะต้องเป็นกรรมการ แต่อาจจะเป็นผู้รับมอบอำนาจก็ได้

 

ผู้ชำระบัญชีจะมีหน้าที่

- ผู้มีหน้าจดเลิกบริษัท

- ผู้มีหน้าที่ทำงบการเงิน ณ งวดบัญชที่ที่เลิกกิจการ

- ผู้มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการเพื่อจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระบัญชีของกิจการ

- รวมถึงผู้มีหน้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการด้วยค่ะ  • การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน
  • หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี
  • การเลิกและชำระบัญชี
  • ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัท
  • ณ วันเลิกกิจการในการชำระบัญชี

  • ผู้ชำระบัญชี คือ (Liquidator)

    วันที่: 7 ต.ค. 2555


    Tags: การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ฟ้องผู้ชำระบัญชี ความรับผิดของผู้ชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน คือใคร การชำระบัญชี หมายถึง คุณสมบัติของผู้ชำระบัญชี อำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี รายงานการประชุมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี