ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )


สงสัยว่า ผู้ชำระบัญชี คือใคร และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการด้วยหรือเปล่า

 

ผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปค่ะว่า จำเป็นจะต้องเป็นกรรมการ แต่อาจจะเป็นผู้รับมอบอำนาจก็ได้

 

ผู้ชำระบัญชีจะมีหน้าที่

- ผู้มีหน้าจดเลิกบริษัท

- ผู้มีหน้าที่ทำงบการเงิน ณ งวดบัญชที่ที่เลิกกิจการ

- ผู้มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการเพื่อจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระบัญชีของกิจการ

- รวมถึงผู้มีหน้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการด้วยค่ะ • หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วน จะต้อง เลิกกิจการ และทำการ ชำระบัญชี
 • การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน
 • หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัท
 • การเลิกและชำระบัญชี
 • รายงานการชำระบัญชี ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • กรณีเลิกประกอบการธุรกิจโดยไม่ได้ชำระบัญชี
 • โทษของการไม่ชำระบัญชี...หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการชำระะหว่างการดำเนินการชำระบัญชีในการบชำระบัญชี
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

 • ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )

  วันที่: 7 ต.ค. 2555


  Tags: การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ฟ้องผู้ชำระบัญชี ความรับผิดของผู้ชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน คือใคร การชำระบัญชี หมายถึง คุณสมบัติของผู้ชำระบัญชี อำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี รายงานการประชุมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี