การแยกหุ้น


การแยกหุ้น ในบางกรณีบริษัทผู้ออกหุ้นอาจทำการแยกหุ้นทางด้านผู้ออกหุ้นเมื่อทำการแยกหุ้นจะมีผลทำให้มูลค่าต่อหุ้นลดลงจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ราคาทุนรวมของหุ้นเท่าเดิมแต่ถ้าผู้ออกหุ้นออกหุ้นปันผลถือเป็นการโอนกำไรสะสมมาเป็นทุนอย่างถาวรมีผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ราคาทุนรวมของหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางด้านผู้ออกหุ้น การแยกหุ้นจึงแตกต่างกับหุ้นปันผล แต่ทางด้านผู้ลงทุนทั้งสองกรณี มีผลให้ผู้ลงทุนมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนแยกหุ้นหรือก่อนได้รับหุ้นปันผล แต่ราคาทุนรวมของหุ้นยังคงเท่าเดิม การบันทึกบัญชีทางด้านผู้ลงทุนทั้งการแยกหุ้นและการรับหุ้นปันผลจะเหมือนกันคือ ไม่ต้องบันทึกบัญชีแต่จะบันทึกช่วยจำ เกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ได้รับเพิ่มขึ้นและคำนวณราคาตามบัญชีต่อหุ้น


  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
  • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ (Memorandum)
  • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
  • รวมสูตร ของ บัญชี ทั้งหมด สำคัญ

  • การแยกหุ้น

    วันที่: 3 พ.ค. 2557