ค่าใช้จ่าย ที่ต้องหัก ภาษี


ค่าใช่จ่ายที่จะต้องหัก ภาษี มีอะไรบ้างค่ะ wanwan034


ตอบ: wanwan022  • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)
  • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
  • ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่
  • ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย
  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม

  • ค่าใช้จ่าย ที่ต้องหัก ภาษี

    วันที่: 4 พ.ค. 2557


    Tags: การหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย หักค่าใช้จ่าย 40 8 ปี 2560 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2560 หักภาษี ณ ที่จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์ ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย